POLITIKA PRIVATNOSTI

Mi poštujemo Vašu privatnost i Vaše podatke o ličnosti, te u želji da budemo u potpunosti usklađeni sa pravilima Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/18, u daljem tekstu: ZZPL) obaveštavamo svoje zaposlene, pretplatnike, korisnike i druga lica čiji se podaci obrađuju o svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti.

Kontakt podaci Rukovaoca:

PRIVREDNO DRUŠTVO GZS DOO ČAČAK MB 21131024

Izdavač internet portala radioglaszapadnesrbije.rs regirovanog u registru medija pod brojem IN001259

 1. Šta je podatak o ličnosti? Svaki podatak koji može jedinstveno da identifikuje neko fizičko lice, pojedinačno ili ukrštanjem drugih podataka. Na primer Vaše ime i prezime, JMBG, adresa, podaci o obrazovanju, IP adresa koja može da otkrije Vaš identitet itd.
 2. Šta je obrada podataka o ličnosti? Svaka aktivna radnja ili pasivno držanje prema podacima. Na primer prikupljanje podataka, njihovo beleženje, pohranjivanje ili čuvanje u nekoj evidenciji i sl.
 3. Ko je Rukovalac? Bilo koje lice koje organizuje obradu podataka o ličnosti i određuje svrhu obrade. U odnosu na podatke koje prikupljamo od naših zaposlenih, kandidata za zaposlenje, poslovnih partnera, čitalaca, pretplatnika, lica koja prate naše naloge na društvenim mrežama mi predstavljamo Rukovaoca.
 4. Ko je Obrađivač? Bilo koje lice koje vrši određene aktivnosti obrade u ime Rukovaoca.
 5. Ko je Primalac podataka? Lice kome su podaci otkriveni.
 6. Ko je „treća strana“? Lice koje nije ni lice na koje se podaci odnose, ni rukovalac, ni obrađivač, ni primalac, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca/obrđivača.
 7. Od koga prikupljamo podatke? Prikupljamo i na drugi način obrađujemo podatke svoji zaposlenih (lica na drugi način angažovanih), kandidata za posao, poslovnih partnera, čitalaca koje nam te podatke dostavljaju, pretplatnika, kao i korisnika Newsletter, korisnika koji koriste našu internet stranicu, kao i korisnika koji prate naše naloge na društvenim mrežama.
 8. Koje podatke obrađujemo? Uobičajeno obrađujemo minimalni set podataka koji su neophodni za ostvarivanje konkretne svrhe, i to:
  • od Zaposlenih, prikupljamo i obrađujemo podatke koji su propisani važećim zakonom koji uređuje evidencije u oblasti rada, kao i zakonima koji uređuju socijalnu i zdravstvenu zaštitu, a takva obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca u smislu člana 12 stav 1 tačka 3) ZZPL, kao i druge podatke koje zaposleni podeli sa Rukovaocem, za ostvarivanje druge svrhe i po drugom pravnom osnovu (na primer podaci za potrebe ugovaranja dopuinskog zdravstvenog osiguranja, podaci za dodelu paketića deci zaposlenih i sl.);
  • od kandidata za posao, pored osnovnih kontakt podataka (ime i prezime, kontakt telefon i e-mejl adresa), prikupljamo i podatke o stručnoj spremi i kvalifikacijama, kao i druge podatke koje o sebi to lice podeli. Takva obrada je neophodna za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora, radi njihovog kontaktiranja u slučaju potrebe za radnim angažovanjem, a u smislu člana 12 stav 1 tačka 2) ZZPL. Ako, nakon isteka konkretnog konkursa pojedina lica nisu radno angažovana, ona mogu optirati da njihovi podaci ostanu da budu dostupni u našim elektronskim evidencijama, nakon tog momenta u slučaju da se u budućnosti pokaže potreba za njihovim radnim angažovanjem. To znači da se od isteka konkretnog konkursa obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) ZZPL. U slučaju da kandidat za posao bude radno angažovan, dalja obrada njegovih ili njenih podataka se vrši kao za kategoriju “Zaposleni”;
  • od Poslovnih partnera (uključujući tu i donatore) prikupljaju se osnovni kontakt podaci: ime i prezime, naziv radnog mesta, kontakt telefon i e-mejl adresa, a u slučaju kontakt lica u pravnim licima i naziv pravnog lica koje predstavljaju, te pozicija tih lica u tom pravnom licu, a takva obrada se vrši na osnovu informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) ZZPL, a za potrebe kontaktiranja, poziva za učešće u aktivnostima rukovaoca, kao i promocije proizvoda i usluga Rukovaoca;
  • od Pretplatnika se prikupljaju podaci koji su neophodni za pružanje ugovorenih usluga – usluge kluba čitalaca, i to e-mail adresa, ime i prezime, broj telefona, datum rođenja, adresa stanovanja i broj platne kartice, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 2) ZZPL. Podaci ove kategorije lica se koriste i za potrebe promocije proizvoda i usluga Rukovaoca kada se obrada zasniva na informisanom pristanku u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) ZZPL;
  • od korisnika News Letter se prikupljaju podaci koji su neophodni za pružanje ugovorenih usluga – usluge kluba čitalaca, i to e-mail adresa, ime i prezime, broj telefona, datum rođenja, adresa stanovanja i broj platne kartice, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 2) ZZPL. Podaci ove kategorije lica se koriste i za potrebe promocije proizvoda i usluga Rukovaoca kada se obrada zasniva na informisanom pristanku u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 1) ZZPL;
  • od lica koja prate naloge Rukovaoca na društvenim mrežama (korisnici) prikupljaju se i obrađuju podaci koji su u skladu sa politikom konkretne društvene mreže označeni kao javno dostupni, a takva obrada se vrši na osnovu informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, pristankom na korišćenje određene društvene mreže i lajkovanjem, praćenjem (ili sličnom radnjom) naloga na društvenim mrežama, a u smislu člana 12 stav 1 tačka 1) ZZPL, takvi podaci se obrađuju za potrebe promocije proizvoda i usluga Rukovaoca;
  • od ostalih korisnika, osim cookies opisanih u tački 19 ovog Obaveštenja, prikupljamo podatke koje korisnici sami o sebi podele (u slučaju komentarisanja vesti na internet stranici Rukovaoca).
 9. Šta su posebne kategorije podataka o ličnosti? Svi podaci kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica što je navedeno u članu 17 stav 1 ZZPL.
 10. Da li obrađujemo posebne kategorije podataka o ličnosti? Samo izuzetno, i to u kontekstu obrade radi ispunjavanja zakonskih obaveza koje se tiču radnih odnosa, u meri u kojoj je obrada tih podataka propisana važećim zakonom koji uređuje evidencije u oblasti rada, kao i zakonima koji uređuju socijalnu i zdravstvenu zaštitu, u cilju izvršenja obaveza ili primene zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca ili lica na koje se podaci odnose u oblasti rada, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite u skladu sa članom 17 stav 2 tačka 2) ZZPL. Primera radi, Zakon o evidencijama u oblasti rada propisuje vođenje evidencija u oblasti rada koje mogu da sadrže posebne kategorije podataka. Primera radi to su:
  • podatak o tome da li je zaposleni invalid rada ili uživalac penzije (član 5 stav 1 tačka 19) Zakona o evidencijama u oblasti rada);
  • podatke o korišćenju prava za vreme privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad (član 5 stav 1 tačka 21) Zakona o evidencijama u oblasti rada);
  • podatke o ukupno neizvršenim časovima za koje se prima naknada zarade za časove privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad, ukupno neizvršeni časovi za koje se prima naknada zarade iz sredstava organizacija za zdravstveno osiguranje, časovi privremene nesposobnosti ili sprečenosti za rad, časovi porodiljskog odsustva i skraćenog radnog vremena roditelja sa detetom, podatke o neto primanjima zaposlenog lica: solidarna pomoć; otpremnina, odvojen život) itd.
 11. Kako prikupljamo podatke o ličnosti? Podatke o ličnosti prikupljamo ili direktno od lica čiji se podaci obrađuju ili preko drugih lica (na primer tako se prikupljaju podaci korisnika koji prate naše naloge na društvenim mrežama). Kada ne pribavlja podatke direktno od lica na koje se podaci odnose, Rukovalac se prethodno informiše o tome da li je lice koje ustupa podatke ovlašćeno da te podatke prosledi Rukovaocu. Lice koje ustupa podatke, dužno je da lica na koja se podaci odnose informiše o svim bitnim aspektima obrade, u skladu sa članom 24 ZZPL, odnosno da ta lica uputi da se upoznaju sa ovim Obaveštenjem.O načinu korišćenja podataka o ličnosti društvenih mreža, pogledajte pravila privatnosti tih mreža. U nastavku su oznake naših profila na društvenim mrežama i linkovi na kojima se mogu naći objašnjenja koja se tiču zaštite privatnosti ili pravila privatnosti:

  Facebook:

  Nalog: u izradi
  Nalog: u izradi
  Postavke privatnosti: https://bit.ly/1fj6QIh,

  YouTube:

  Nalog: https://www.youtube.com/@Glas.zapadne.Srbije
  Nalog: https://www.youtube.com/@dnevnikzapadnesrbije8951
  Pravila privatnosti: https://bit.ly/322wAFP;
 12. Šta je pravni osnov obrade i koje pravne osnove za obradu koristimo? Svaka obrada podataka o ličnosti mora da bude zakonita, što podrazumeva i to da u slučaju nepostojanja adekvatnog pravnog osnova, takva obrada može da se smatra nedozvoljenom.
  Rukovalac obradu podataka o ličnosti vrši na osnovu:
  • informisanog pristanka lica na koje se podaci odnose, u smislu člana 15 Informisani pristanak znači da smo Vas prethodno obavestili detaljno o svim bitnim aspektima obrade Vaših podataka, između ostalog i putem ovog Obaveštenja, i da ste nakon toga prihvatili obradu na opisani način. U slučaju obrade na osnovu informisanog pristanka, ovlašćeni ste da taj pristanak u svakom trenutku opozovete, opoziv povlači za sobom prestanak svake dalje obrade, s tim da ne utiče na obradu koja je do tada vršena. Opoziv se vrši na različite načine u zavisnosti od svrhe za koju su konkretni podaci prikupljeni, na primer slanjem e-mejla da ne želite više da budete na našoj mejling listi, odabirom opcije „unlike“ na Fejsbuk stranici, itd.;
  • radi izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili preduzimanje mera na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora, u smislu člana 12 stav 1 tačka 2) ZZPL, što se odnosi pre svega na zaposlene (i na lica na drugi način radno angažovana), pretplatnike i korisnike Newsletter;
  • radi ispunjenja zakonskih obaveza, u smislu člana 12 stav 1 tačka 3) ZZPL, što se odnosi na situaciju u kojoj neki zakon obavezuje rukovaoca da prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti – što se u našem slučaju odnosi na zaposlene i na drugi način radno angažovana lica u odnosu na ispunjavanje obaveza iz oblasti radnih odnosa (zakona koji uređuju rad, evidencije i oblasti rada kao i socijalnu i zdravstvenu zaštitu); ili
  • radi ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca ili treće strane, u smislu člana 12 stav 1 tačka 6) ZZPL, sve u zavisnosti od kategorije podataka o ličnosti koji se obrađuju, kao i od svrhe obrade podataka o ličnosti;

  Pravni osnov zavisi od kategorije lica na koje se podaci odnose (videti pravni osnov za svaku kategoriju lica u tački 7 i 8 ovog Obaveštenja) i od konkretne svrhe obrade (videti tačku 13 ovog Obaveštenja). Obrada posebnih kategorija podataka vrši se na način opisan tačkom 10 ovog Obaveštenja.

 13. Svrha obrade
  U zavisnosti od kategorije lica čiji se podaci obrađuju, obrada ličnih podataka se vrši radi:
  • informisanja lica čiji se podaci obrađuju o aktivnostima Rukovaoca, promovisanja aktivnosti Rukovaoca i slanje oglasnih poruka putem različitih dostupnih načina komunikacije (slanje promotivnih sms-ova, informisanje putem objava na nalozima društvenih mreža, slanje promotivnih materijala i periodičnih obaveštenja – Newsletter itd.). Takva obrada se vrši na osnovu informisanog pristanka, a odnosi se na sledeće kategorija lica čiji se podaci obrađuju:
   • Poslovni partneri;
   • Pretplatnici;
   • Korisnici Newsletter;
   • lica koja prate naloge Rukovaoca na društvenim mrežama;
   • ostali korisnici.
  • zasnivanja radnog odnosa ili druge vrste radnog angažovanja (obrada se vrši radi izvršenja ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili da bi se preduzele mera na zahtev lica na koje se podaci odnose pre zaključenja ugovora), a odnosi se na kandidate za posao do isteka konkretnog konkursa i na zaposlene;
  • potencijalnog kontaktiranja kandidata za posao nakon isteka konkretnog konkursa, a odnosi se na kandidate koji pristanu da se njihovi podaci obrađuju i nakon isteka konkretnog konkursa;
  • ispunjenja zakonskih obaveza, obrada se vrši radi ispunjenja obaveza propisanih zakonima koji uređuju evidencije u oblasti rada, kao i socijalno i zdravstveno osiguranje, a odnosi se na Zaposlene.
 14. Kako čuvamo Vaše podatke? 
  Podatke o ličnosti pohranjujemo i čuvamo u svojim internim evidencijama, u papirnom i/ili elektronskom obliku u odnosu na koje primenjujemo sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL (videti tačku 16 ovog Obaveštenja). Interne evidencije (tzv. Evidencije radnji obrade), za svaku kategoriju lica čiji se podaci obrađuju, Rukovalac vodi u skladu sa zahtevima člana 47 ZZPL, koja opisuje radnje obrade.
 15. Koja prava u odnosu na obradu podataka o ličnosti imate i kako da ostvarite Vaša prava? 
  U odnosu na vaše podatke imate sledeća prava:
  • pravo da zahtevate informacije o obradi (čl. 23 i 24 ZZPL), polazeći od transparentnosti obrade, i putem ovog Obaveštenja Vam pružamo sve neophodne informacije, a u slučaju da su neophodne dodatne informacije, postupićemo po Vašem zahtevu i dostaviti ih u skladu sa ZZPL;
  • pravo da zatražite pristup podacima o ličnosti (član 26 ZZPL), koji podrazumeva pre svega omogućavanje uvida na adekvatan način u Vaše podatke o ličnosti koje obrađujemo u skladu sa ZZPL;
  • pravo da zatražite ispravku, dopunu ili brisanje podataka o ličnostikao i ograničavanje obrade (čl. 29, 30, 31 i 33 ZZPL), ispravka i dopuna se odnose na ispravljanje netačnih podataka odnosno dopunu nepotpunih podataka, brisanje se odnosi na situaciju kada podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe, ili kada je otpao zakonski osnov ili u drugim slučajevima predviđenim članom 30 ZZPL, dok se ograničenje obrade u situacijama koje su propisane članom 31 ZZPL;
  • pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL), pravo da zahtevate da vam podatke koje o Vama imamo prenesemo u mašinski čitljivom obliku (na primer u Excell tabeli ili u obliku Word dokumenta) ili da iste prenesemo drugom rukovaocu u istom takvom obliku, ako se obrad zasniva na informisanom pristanku i ako se vrši automatizovanu i ako su ispunjeni drugi uslovi iz člana 36 ZZPL;
  • pravo da prigovorite obradi (čl. 37-39 ZZPL), ako za to postoje opravdani razlozi i ako su ispunjeni uslovi iz čl. 37-39 ZZPL;
  • pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (član 82 ZZPL);
  • pravo na sudsku zaštitu, kao i pravo na naknadu štete u slučaju nezakonite obrade (čl. 84 i 86 ZZPL),
  • druga prava garantovana važećim ZZPL.

  Zahtev za ostvarivanje prava možete dostaviti u slobodnoj formi, putem slanja elektronske poruke na e-mejl adresu: gvozdengzs@gmail.com. Na zahteve ćemo odgovoriti u roku neophodnom da se takav zahtev pročita i procesuira.

  Kontakt podaci Poverenika:

  Poverenik za informacije od javnog značaja

  i zaštitu podataka o ličnosti

  Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd

  office@poverenik.rs

  Rukovalac će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji se podaci obrađuju svu neophodnu pomoć, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

 16. Koje mere zaštite primenjujemo? 
  U odnosu na lične podatke, Rukovalac primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite, uključujući ali se ne ograničavajući na:
  • ograničenje fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni podaci o ličnosti, što naročito podrazumeva da su (papirni) dokumenti pohranjeni u sefu i da su dostupni samo za to ovlašćenim licima;
  • kontrolu pristupa podacima, fizički i elektronski pristup imaju samo za to ovlašćena lica, po principu „Need to Know“, odnosno samo ona lica čiji poslovi zahtevaju pristup evidencijama i u meri u kojoj to takvi poslovi zahtevaju. Dodatno, što se tiče elektronskog pristupa, on je moguć samo za to ovlašćenim licima, i samo uz poznavanje lozinke koja se periodično menja (na svakih nedelju dana) i koja poštuje važeće industrijske preporuke koje se tiču formiranja lozinke (kombinacija malih i velikih slova, znakova, odgovarajuće dužine itd.);
  • kontrolu unosa podataka, koja podrazumeva da samo za to ovlašćeno lice prikuplja podatke o ličnosti i pohranjuje ih u evidenciju, pod kontrolom supervizora;
  • kontrolu prenosa podataka, koja podrazumeva da se prenos bilo kom za to ovlašćenom licu (na primer Obrađivaču) vrši isključivo uobičajenim zaštićenim vidovima komunikacije;
  • ostale mere informacione bezbednosti, u skladu sa najboljom industrijskom praksom;
  • sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.
 17. Da li postoje Obrađivači i/ili primaoci podataka i/ili treća lica? 
  Rukovalac lične podatke može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, a neki primaoci podataka, dok neki mogu da budu i treća lica. Obrađivač u smislu člana 4 stav 1 tačka 9) ZZPL je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca, dok je primalac podataka fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne.Kategorije obrađivača koje mogu imati pristup ličnim podacima:
  • IT kompanije koja održava informaciono-komunikacione sisteme Rukovaoca;
  • IT kompanija koja razvija internet stranicu Rukovaoca (Web Developer);
  • Druga lica koja u ime i za račun Rukovaca vrše određene radnje obrade.

  Primaoci podataka mogu biti i državni organi koji su ovlašćeni da pristupaju podacima o ličnosti, odnosno koji su ovlašćeni da im ti podaci budu otkriveni, ali isključivo u meri i na način propisan zakonom.

  Rukovalac sa svakim Obrađivačem ima zaključen Ugovor o obradi podataka o ličnosti, gde se regulišu sva bitna pitanja koja se tiču radnji obrade koje vrši Obrađivač, uključujući i njegove obaveze koje se tiču te konkretne obrade, s tim da Rukovalac i tada ostaje odgovoran prema licu na koje se podaci odnose.

  Primaoci su dužni da pristupaju podacima i obrađuju ih na način da poštuju svoje obaveze propisane ZZPL i drugim primenjivim zakonom.

 18. Rok čuvanja podataka 
  Podaci se čuvaju u periodu u kojem je neophodno da se izvrši konkretna svrha.U odnosu na posebne kategorije lica čiji se podaci obrađuju:
  • podaci o zaposlenima se čuvaju trajno u skladu sa obavezama iz zakona koji uređuje evidencije u oblasti rada;
  • podaci koji se prikupljaju radi izvršenja zaključenog Ugovora, čuvaju se u periodu od 10 godina (opšti rok za zastarelost potraživanja u skladu sa zakonom koji uređuje obligacione odnose), ili u drugom roku, ukoliko je drugačiji rok propisan zakonom;
  • podaci koji se čuvaju na osnovu informisanog pristanka čuvaju se do iscrpljenja konkretne svrhe, ili do opoziva pristanka u smislu člana 15 stav 3 ZZPL koji označava i automatski prestanak dalje obrade podataka o ličnosti, u roku od 5 dana od dana upućivanja tog opoziva, a sami podaci se brišu ili anonimizuju;
 19. Šta su Cookies (kolačići) i druge slične tehnologije i kako ih koristimo?Kolačići predstavljaju podatke koji se skladište na računaru (ili drugom uređaju) korisnika internet stranice (posetioca internet stranice) i koji omogućavaju praćenje i analizu korisničkog ponašanja na internet stranici.Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika. U slučaju da identifikuju korisnika, Kolačići predstavljaju podatke o ličnosti, te stoga se na njih primenjuju sve tačke ovog Obaveštenja koje uređuju obradu podataka o ličnosti.Shodno članu 126 stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama korišćenje Kolačića je dozvoljeno, pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije.

  Uklanjenje Kolačića je moguće putem promene podešavanja u vašem internet pregledaču – internet browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera itd.). Uskladištene Kolačiće možete obrisati iz vašeg internet pregledača, s tim da uklanjanje pojedinog Kolačića može dovesti do umanjenja funkcionalnosti Internet sajta.

  Rukovalac koristi sledeće vrste Kolačića:

  • Kolačići koji su neophodni za funkcionisanje internet stranice (Necessary Cookies), uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja internet stranice ili pojedinih njenih delova;
  • Funkcionalni Kolačići (Functional Cookies), omogućavaju WISA da omogući bolju funkcionalnost internet stranice i personalizaciju informacija koje se plasiraju korisniku. Ovakve Kolačiće može postaviti Rukovalac ili treća lica, a mogu biti uklonjeni na gore opisan način. Uklanjanje ove vrste Kolačića može dovesti do toga da pojedine usluge na internet stranici ne funkcionišu na adekvatan način;
  • Kolačići učinka (Performance Cookies), koji pružaju informacije o posetiocima i načinu na koji naši korisnici koriste našu internet stranicu, na primer broj poseta, informaciju o učestalosti poseta konkretnoj stranici itd. Ove informacije ne identifikuju korisnika koji posećuje internet stranicu, a Rukovaocu pomažu da poboljša performanse sopstvene internet stranice i omogući bolje korisničko iskustvo;

  Internet stranica Rukovaoca koristi usluge Google Analytics (koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, SAD), koji se takođe zasniva na tehnologiji sličnoj tehnologiji Kolačića, a koji se pohranjuju na uređaj posetilaca, sve radi kvalitativne i kvantitativne analize korišćenja same internet stranice. Više informacija u Politici privatnosti kompanije Google, koja je dostupna putem sledećeg linka: goo.gl/f1oVC8.

  Portal koristi i usluge analitike Content Insights a detalji o korišćenju podataka mogu se naći u ovom dokumentu..

  Pored toga, koristimo i analitiku društvenih mreža na kojima imamo otvorene naloge.

 20. Posebna obaveštenja o obradi 
  Polazeći od specifičnosti svrhe koju bi prikupljanje i obrada podataka trebalo da ostvari i u odnosu na pravni osnov, Rukovalac će, po potrebi, u odnosu na takve obrade, prethodno obavestiti lica na koja se podaci odnose o svim njenim specifičnostima (Posebno obaveštenje). Na takvu obradu će se primenjivati ovo Obaveštenje i Posebno obaveštenje.
 21. Dodatne informacije o obradi podataka o ličnosti 
  Sva dodatna pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, uključujući tu i način ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju, mogu se uputiti na e-mejl adresu: gvozdengzs@gmail.com Rukovalac će na sve upite odgovoriti najkasnije u roku od 5 radnih dana.
 22. Stupanje na snagu i izmene Obaveštenja Ovo Obaveštenje se primenjuje od 21. avgusta 2022. godine.Ovo Obaveštenje se može periodično ažurirati, ali tako da se dostignuti nivo zaštite privatnosti neće umanjivati.Ovim putem lica čiji se podaci obrađuju potvrđuju da su pročitala, razumela i prihvatila gore opisanu obradu podataka o ličnosti.